Majumder, Kaustav, University of Nebraska-Lincoln, United States