Guha, Snigdha, University of Nebraska-Lincoln, United States